Notowania

ECHO: strona spółki
21.03.2019, 14:27

ECH Dopuszczenie do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii J oraz serii J2

Zarząd Echo Investment S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 190/2019 z dnia 20 marca 2019 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym: 188.315 obligacji na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda oraz 150.000 obligacji na okaziciela serii J2 Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda
Podstawa prawna: § 17 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty