Notowania

CNT: strona spółki
3.04.2019, 13:16

CNT Zawarcie pomiędzy CNT S.A. a spółką zależną umowy pożyczki.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2019 r. została zawarta Umowa pożyczki („Umowa pożyczki”) pomiędzy Emitentem („Pożyczkodawca”) a Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („Spółka Zależna”, „Pożyczkobiorca”) tj. spółką zależną od Emitenta, na kwotę 20 mln zł. Umowa pożyczki nie zawiera warunków zawieszających, ani rozwiązujących, jak również nie przewiduje kar umownych i wniesienia zabezpieczeń. Pozostałe warunki Umowy pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z udzieleniem przedmiotowej pożyczki łączna wartość wierzytelności Spółki Zależnej względem Emitenta z tytułu wszystkich udzielonych pożyczek na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego wynosi 32 mln zł („Łączna Kwota Pożyczek”). Łączna Kwota Pożyczek ma zostać spłacona w terminie do dnia 31 marca 2020 r. Oprocentowanie wszystkich pożyczek jest zmienne i wynosi WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus marża. Odsetki i prowizje dla wszystkich udzielonych pożyczek zostały ustalone na warunkach rynkowych. Wszystkie pożyczki zostały udzielone Pożyczkobiorcy w ramach standardowych narzędzi zarządzania środkami pieniężnymi na poziomie Grupy Kapitałowej Emitenta. Emitent jest jedynym komplementariuszem Pożyczkobiorcy i jest uprawniony do udziału w zyskach spółki komandytowej proporcjonalnie do wartości wniesionych przez Emitenta wkładów (51%). Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty