Notowania

JWA: strona spółki
4.04.2019, 10:27

JWA Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Pani Anny Nowickiej – Bala sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit. b) Ustawy o ofercie, informujące o zmniejszeniu stanu posiadania akcji poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku transakcji sprzedaży łącznie 308.299 sztuk akcji Spółki, przeprowadzonych w dniach 2-3 kwietnia 2019 roku w trybie sesyjnym na rynku NewConnect, w tym: - w dniu 2 kwietnia 2019 roku sprzedano 169.622 akcji za łączną cenę 68.872,92 zł - w dniu 3 kwietnia 2019 roku sprzedano 138.677 akcji za łączną cenę 45.858,72 zł, co daje średnią cenę za akcję: 0,37 zł. Zgodnie z zawiadomieniem przed ww. transakcjami Anna Nowicka – Bala posiadała 637.523 akcji, które stanowiły 15,94% kapitału zakładowego oraz uprawniały do 637.523 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 15,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po ww. transakcjach Anna Nowicka – Bala posiada 329.224 akcji, które stanowią 8,23%kapitału zakładowego oraz uprawniają do 329.224 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 8,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Art. 69 ust. 4 pkt 5-9 Ustawy o ofercie – nie dotyczy.

Inne komunikaty