Notowania

ECHO: strona spółki
11.04.2019, 16:47

ECH Emisja obligacji. Nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Zarząd spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach ( dalej: Spółka; Emitent ) informuje, iż:
i. w ramach podpisanego z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, Programu Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 1 mld PLN (patrz RB nr 7/2011 z dnia 1 lutego 2011r.), Spółka wyemitowała w dniu 11 kwietnia 2019 roku obligacje kuponowe na łączną kwotę 100 mln PLN. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji wyniosła 10 000 PLN. Obligacje zostały wyemitowane na okres kończący się w dacie 11 kwietnia 2023 roku. Oprocentowanie obligacji ustalone zostało w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę dla inwestorów. Odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji w dniu wykupu nastąpi po wartości nominalnej obligacji. Wyemitowane obligacje nie są zabezpieczone. ii. dodatkowo, w dniu 11 kwietnia 2019 roku Emitent zawarł transakcje nabycia 1000 sztuk obligacji własnych (kod ISIN PLECHPS00159) z datą rozliczenia na 12 kwietnia 2019 r., w celu ich dalszego umorzenia.

Inne komunikaty