Notowania

MID Zmiana dystrybutora gier: „Hyperide VR”, „Estiman”, „Dungeon And Aliens”

Zarząd Arts Alliance GK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr: 34/2018 z dnia 19 listopada 2018roku; 40/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku; 2/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku informuje, że zawarł z Forever Entertainment S.A. umowy, na mocy których Emitent udzielił Forever Entertainment S.A. wyłącznej licencji, na czas 5 lat, do dystrybucji gier: „Hyperide VR”, „Estiman”, „Dungeon And Aliens”. Przedmiotem umowy jest w szczególności dystrybucja cyfrowa oraz rozpowszechnianie i obrót ww. grami za pośrednictwem platformy dystrybucji cyfrowej Nintendo Switch, bez ograniczeń terytorialnych.
W celu umożliwienia dystrybucji ww. gier przez Forever Entertainment S.A. na platformie Nintendo Switch w zakresie licencji, o której mowa powyższej, Emitent zobowiązał się w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku do przeniesienia ww. gier na konto Forever Entertainment S.A. na platformie Nintendo Switch i zaprzestania samodzielnej dystrybucji ww. gier na platformie Nintendo Switch. Dzięki temu Forever Entertainment S.A. będzie jedynym wydawcą ww. gier na platformie dystrybucyjnej Nintendo Switch. Cena danej gry będzie ustalana przez Forever Entertainment S.A. W ocenie Zarządu Emitenta zmiana podmiotu zajmującego się dystrybucją powinna pozytywnie wpłynąć na wyniki sprzedaży ww. gier.

Inne komunikaty