Notowania

ARCTIC: strona spółki
29.04.2019, 8:00

ATC Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 maja 2019 roku, w tym proponowane zmiany w Statucie Spółki.

Zarząd Arctic Paper S.A. w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A., zwołanego na dzień 28 maja 2019 r.
Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje się: 1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2019 roku – załącznik nr 1 do raportu bieżącego 8/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku. 2. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A., w sprawie zmiany siedziby Spółki – załącznik nr 2 do raportu bieżącego 8/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku. 3. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Spółki Akcyjnej Arctic Paper S.A.– załącznik nr 3 do raportu bieżącego 8/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku. 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. w 2018 roku - załącznik nr 4 do raportu bieżącego 8/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku. 5. Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. – Pani Doroty Raben - załącznik nr 5 do raportu bieżącego 8/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Podstawa prawna przekazania raportu: Rozporządzenie Ministra Finansów § 19 ust. 1 pkt 2 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Załączniki

Inne komunikaty