Trwa ładowanie...
bDzsnWqd

Notowania

KVT Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy kredytu inwestycyjnego

Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 6 maja 2019 r. do Spółki wpłynął podpisany przez ING Bank Śląski S.A. (Bank) egzemplarz umowy o korporacyjny kredyt inwestycyjny w wysokości 5,35 mln zł (Umowa).
Kredyt jest przeznaczony na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach realizowanej przez Emitenta inwestycji polegającej na budowie budynku syropiarni, zakupie linii technologicznej i jej montażu. Okres wykorzystania kredytu został ustalony do końca grudnia 2019 r. Kredyt zostanie spłacony do końca grudnia 2025 r., a jego spłata będzie następowała w ratach miesięcznych. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększony o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią hipoteka umowna do kwoty ok. 15,5 mln zł ustanowiona na nieruchomości należącej do Emitenta zlokalizowanej w miejscowości Dziadkowskie Folwark, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej do ww. nieruchomości oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Hipoteka o której mowa powyżej jednocześnie zabezpiecza wierzytelność Banku z tytułu umowy kredytu, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2018 w sprawie umowy kredytu inwestycyjnego. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty

bDzsnWqL