Notowania

IVE Informacja o złożeniu jedynej oferty w postępowaniu przetargowym

Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach ("Emitent") informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku Emitent powziął informację o złożeniu w dniu 24.05.2019 r. przez Konsorcjum Firm: GAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie (Lider Konsorcjum) i INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach (Partner Konsorcjum) jedynej oferty w postępowaniu organizowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Grenadierów 21 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) pn.: „Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 - kwatera III (D)” – Zamówienie nr MPGO.271.06.2019.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu kryteria oceny: cena, długość okresu gwarancji oraz wysokość kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi Oferta Konsorcjum Firm: GAMA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie - INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach była jedyną złożoną ofertą. Cena przedstawiona w ofercie wynosi brutto: 23.985.000,00 zł i nie przewyższa środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia. Zamawiający przedstawi informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych. Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących o dalszych istotnych etapach ww. postępowania.

Inne komunikaty