Notowania

ORN Nabycie akcji własnych

Zarząd Orion Investment SA ("Emitent") informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orion Investment SA, Emitent w dniach 20-21 maja 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył:
- w dniu 20 maja 2019 roku 180 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00166% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00166% głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 21 maja 2019 roku 185 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,90 zł za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,00171% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,00171% głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 365 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,00337% kapitału zakładowego i dające prawo do 365 głosów na WZA Spółki, co stanowi 0,00337% ogólnej liczby głosów.  Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 12065 akcji własnych dających 12065 głosów na WZA, stanowiących łącznie 0,11147% kapitału zakładowego i 0,11147% ogólnej liczby głosów na WZA. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 7,34zł.

Inne komunikaty