Trwa ładowanie...
bDUFfgwR

Notowania

EKOBOX: strona spółki
24.05.2019, 20:03

EBX Raport z dywidendy

Zarząd spółki EKOBOX S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 maja 2019 roku podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego w roku 2018 w zakresie kwoty
1 095 169,46 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy) w ten sposób, że: 1)przenosi się na kapitał rezerwowy kwotę 653 869,46 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych, czterdzieści sześć groszy); 2) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 441 300,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta złotych). Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na 28.06.2019r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 18.07. 2019r. Dywidendą objęte są wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje, tj. 44.130.000 akcji (serii A, B oraz C). Przypadająca na jedną akcję dywidenda wynosi 1 grosz..

Inne komunikaty

bDUFfgxz