Notowania

PZU: strona spółki
24.05.2019, 21:17

PZU Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

Zarząd spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń spółka akcyjna („PZU SA”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) zwołane na dzień 24 maja 2019 roku, a także projekt uchwały, który był poddany pod głosowanie, a nie został podjęty.
Ponadto Zarząd informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) – 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty