Notowania

PZU: strona spółki
24.05.2019, 21:20

PZU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 24 maja 2019 roku

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („Spółka”, „PZU SA”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się 24 maja 2019 roku, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ posiadali następujący akcjonariusze:
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający 295.217.300 głosów, co stanowi 53,8202% liczby głosów na ZWZ oraz 34,1875% ogólnej liczby głosów w Spółce; Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny – posiadający 43.040.000 głosów, co stanowi 7,8465% liczby głosów na ZWZ oraz 4,9842% ogólnej liczby głosów w Spółce; AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander – posiadający 37.500.000 głosów, co stanowi 6,8365% liczby na głosów na ZWZ oraz 4,3426% ogólnej liczby głosów w Spółce. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty