Notowania

FASTFIN: strona spółki
24.05.2019, 21:53

FFI Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Fast Finance S.A.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent"), informuje, że w dniu 23 maja 2019 roku wpłynęła do siedziby Emitenta podpisana przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta uchwała nr 2/05/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w przedmiocie delegowania do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Fast Finance S.A. przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pana Tomasza Mihułki na okres nie przekraczający trzech miesięcy, tj. do dnia 31 lipca 2019r..
Oddelegowanie następuje w związku z odwołaniem Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Kiełczewskiego. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty