Notowania

ATP Powołanie osoby nadzorującej.

Działając na podstawie §5 ust. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ATLANTA POLAND SA informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 27 maja 2019 roku uchwałą nr 2, postanowiło powołać na pięcioletnią kadencję do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kurpisza, jako członka Rady Nadzorczej.
Doświadczenie zawodowe: 2002 – 2018 – Grupa Hortex; Prezes Zarządu 1999 - 2002 – Hortex Holding SA; Wiceprezes ds. Operacyjnych 1997 – 1999 – Grupa Elbrewery; Dyrektor Generalny & Wiceprezes ds. Operacyjnych 1992 – 1997 – Coca-Cola Amatil Polska; Menedżer ds. Sprzedaży (Gdynia); Dyrektor Oddziału (Gdynia), Menedżer ds. Rozwoju Biznesu (Warszawa), 1991 – 1992 – Autis Sp. z o.o.; Dyrektor Generalny/Współwłaściciel 1989 – 1990 – Atra B.V (Holandia); Agent ds. sprzedaży na rynek polski 1986 – 1988 – Interpan j.v.; Kierownik oddziału Wykształcenie: Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny - Technologiczny, Magister inżynier Uniwersytet Gdański, Wydział Handlu Zagranicznego, Magister ekonomii Harvard Business School, szkolenie dla menedżerów: Building Competitive Advantage Through Operations Pan Tomasz Kurpisz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ATLANTA POLAND S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Kurpisz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Tomasz Kurpisz spełnia kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016” oraz kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), w odniesieniu do ATLANTA POLAND S.A.

Inne komunikaty