Notowania

MOJ: strona spółki
27.05.2019, 16:50

MOJ Wybór Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zarząd spółki MOJ S.A. informuje, iż w dniu 27 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie w podjętych uchwałach powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną V (piątą) kadencję. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Pan Andrzej Bik, Pan Sławomir Kubicki, Pan Tadeusz Demel, Pan Mateusz Bik, Pan Kazimierz Bik oraz Pan Daniel Kraszewski. Z wymienionych powyżej osób wszyscy zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Pan Daniel Kraszewski został powołany do składu Rady Nadzorczej IV kadencji w dniu 9 października 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.Nowo wybrana Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 roku spośród swojego grona dokonała wyboru przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza Rady oraz członków i tak:
- na Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pan Andrzej Bik, - na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pan Sławomir Kubicki, - na Sekretarza Rady Nadzorczej - Pan Tadeusz Demel, - na Członków Rady Nadzorczej: - Pan Mateusz Biki, - Pan Kazimierz Bik. - Pan Daniel Kraszewski. Informacje dot. powołanych Członków Rady Nadzorczej: Pan Andrzej Bik -Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pan Andrzej Bik posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Pan Andrzej Bik pracował kolejno: - od lipca 2006 roku (i nadal) w przedsiębiorstwie Sieniawa-Ciepłownie Sp. z o.o., jako Prezes Zarządu. - od lipca 2005 roku (i nadal) w Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o., jako Prezes Zarządu, - od 2 marca 2002 roku do nadal w przedsiębiorstwie Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach, jako Doradca Zarządu ds. Marketingu i Strategii, - od 1 marca 2002 roku do nadal w spółce MOJ S.A., jako Członek Zespołu Doradców Zarządu, - od 1995 roku do maja 2007 w przedsiębiorstwie TRADIMEX Sp. z o.o.(Karbon 2 Sp. zo. o. ) jako Prezes Zarządu, Pan Andrzej Bik jest również członkiem Rady Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego oraz członkiem Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. Według złożonego oświadczenia , pan Andrzej Bik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej , jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Pan Andrzej Bik nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku. Pan Tadeusz Demel -–Sekretarz Rady Nadzorczej. Wykształcenie wyższe (Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa). W 1976 roku uzyskany doktorat na Wydziale Górnictwa Politechniki Śląskiej. Studium Podyplomowe - Instytut Organizacji i Ekonomiki Górnictwa Politechniki Śląskiej, Studium Organizacji i Kierownictwa organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną we Wrocławiu. Ukończony kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa, kurs w Brukseli – „Rola pracodawców w gospodarce Narodowej”, seminarium – „Rola członków Rad Nadzorczych polskich Banków” – Szkoła Bankowa w Katowicach. Przebieg pracy zawodowej: - w latach 1956 - 1960 pracownik fizyczny w Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice” - od 1963r. do 1973r. zatrudniony w Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek” kolejno jako: stażysta, nadgórnik, sztygar zmianowy, sztygar oddziałowy, nadsztygar, kierownik robót górniczych - od 1973r. do 1978r. Naczelny Inżynier w Kopalni Węgla Kamiennego „Polska” - od 1978r. do 1981r. Dyrektor Naczelny Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice” - od 1981r. do 1990r. Naczelny Inżynier Górniczy w Katowickim Gwarectwie Węglowym - od 1990r. do 1991r. Dyrektor Generalny Państwowej Agencji Węgla Kamiennego SA - od 1992r. do 1993r. Pełnomocnik Wojewody Katowickiego ds. Organizacji Banku Regionalnego - od 1993r. do 1996r. Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego - od 1996r. do 1999r. Prezes Zarządu Węglokoksu - Austria - od 1999r. do 2000r. Doradca Prezesa Zarządu w Fabrykach Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA. - od miesiąca lutego 2001r. do czerwca 2001r. – Doradca Prezesa Zarządu w Inwestii Grupie Przemysłowej S.A. - od miesiąca lipca 2001r. do grudnia 2001r. – Doradca Prezesa ds. Marketingu w spółce FASTECH Sp. z o.o. - od miesiąca czerwca 2002r. do lipca 2003r. – Doradca Prezesa Zarządu w spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. - od miesiąca maja 2007r. do lutego 2008r. – Doradca Zarządu ds. Eksportu w spółce MOJ S.A. - od miesiąca marca 2008r. do sierpnia 2010r. – Doradca Zarządu ds. Eksportu w spółce Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. - od miesiąca sierpnia 2010r. do grudnia 2011r. – Doradca Dyrektora w spółce KARBON 2 Sp. z o.o. - od 1.01.2012r. do nadal – Doradca Zarządu w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowym FASING ENERGIA Sp. z o.o. Poza działalnością prowadzoną w ramach Rady Nadzorczej Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA prowadzi następującą działalność: - od 31.01.2012r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej w spółce Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia „Osowiec” Sp. z o.o. - od 2011 roku - Przewodniczący Rady Nadzorczej w Kopalni Węgla Kamiennego Kazimierz – Juliusz Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki Grupa Kapitałowa FASING SA. Według oświadczenia, Pan Tadeusz, Stanisław Demel nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Pan Tadeusz Demel nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku. Kazimierz Bik – Członek Rady Nadzorczej Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Kazimierz Bik Pan Kazimierz Bik –posiada wykształcenie wyższe , magisterskie - Politechnika Śląska w Gliwicach Kierunek : Instytut Transportu ,specjalność : Eksploatacja i utrzymanie pojazdów .Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingu w Rzeszowie - Zarządzanie firmą. Przebieg pracy zawodowej / zajmowane stanowiska : 1993 do dziś – właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „BIBMOT” BIK Spółka Jawna z siedzibą w Mielcu . 1988 – 1993 – mistrz zmianowy i specjalista d/s gwarancji w PP Polmozbyt Rzeszów – Stacja Usługowo-Handlowa Nr 17 w Mielcu. Pan Kazimierz Bik nie prowadzi działalności gospodarczej o charakterze konkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta. Według złożonego oświadczenia , pan Kazimierz Bik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej , jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Pan Kazimierz Bik nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku. Mateusz Bik – Członek Rady Nadzorczej . Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Mateusz Bik od 27 czerwca 2016 roku. Wykształcenie wyższe - – Studia Inżynierskie na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalizacja Zarządzanie Przedsiębiorstwem Przemysłowym oraz Studia Magisterskie na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalizacja Zarządzanie Przedsiębiorstwem Przemysłowym. Ponadto Szkolenie Managerskie – First Time Manager – iCan Instytute oraz szkolenie Managerskie – Managment – iCan Instytute. Przebieg pracy zawodowej : W firmie Grupa Kapitałowa FASING S.A. – 9 lat 3 miesiące  06/2009 – 09/2009 Stażysta w Dziale Eksportu  09/2009 – 01/2013 Pracownik Działu Eksportu  02/2013 – 10/2014 Starszy Specjalista ds. Eksportu  11/2014 do nadal Pełnomocnik Zarządu ds. Kontaktów Międzynarodowych W firmie CARBONEX sp. z o.o. – 3 miesiące  2015 (3 miesiące) Sekretarz w Radzie Nadzorczej spółki W firmie MPrestar sp. z o.o. – 2 lata  05/2014 do nadal Prezes Zarządu W firmie FASING Sino-Pol (Beijing) Mining Equipment and Tools Co., Ltd  03/2016 do nadal Prezes Zarządu Pan Mateusz Bik nie prowadzi działalności gospodarczej o charakterze konkurencyjnym w stosunku do działalności Emitenta. Według złożonego oświadczenia , pan Kazimierz Bik nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej , jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Pan Mateusz Bik nie spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku.

Inne komunikaty