Notowania

ENTER: strona spółki
29.05.2019, 15:11

ENT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.

Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 17 Stycznia 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 [1] i art. 402[ 2] ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2019 r., o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. 17 Stycznia 74, 02-146 Warszawa („NWZ”).
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018. 8. Przeznaczenie zysku za rok 2018. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty