Notowania

FASTFIN: strona spółki
30.05.2019, 16:05

FFI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 maja 2019 roku:
Jacek Krzemiński Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 16.249.847, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 59,09%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 44,83%. Marcin Pomirski Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 11.250.000, Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 40,91%, Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 29,03%. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 512 ze zm.).

Inne komunikaty