Notowania

KVT Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. zwołane na dzień 2 maja 2019 roku, którego obrady były kontynuowane w dniu 30 maja 2019 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że na wniosek akcjonariusza Zinat sp. z o.o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. odstąpiło od głosowania nad projektami uchwał nr 7 i 8 przedstawionych w załączniku do raportu bieżącego nr 8/2019, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy, jak również nie zgłoszono projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2018 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 7.1 – 7.3 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 25 marca 2019 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 7.4 zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 8/2019 łącznie z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty