Notowania

GTY Zwołanie ZWZ na 1 lipca 2019 roku

Ogłoszenie Zarządu Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lipca 2019 roku
Zarząd Spółki Grupa Trinity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 50-079 Wrocław, REGON 021137168, NIP 8971760835, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353650, o kapitale zakładowym 1 294 369 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), wpłaconym w całości (dalej „Emitent” lub „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Trinity S.A., które odbędzie się 1 lipca 2019 roku o godzinie 11.00 (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”) w Kancelarii Notarialnej Notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka s.c. we Wrocławiu, Rynek 7. Porządek obrad ZWZ przewiduje: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i oceny wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018; b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018; d. pokrycia straty za rok obrotowy 2018; e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018; f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018; g. zmian w składzie organów Spółki h. dalszego istnienia Spółki 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Inne komunikaty