Notowania

ERBUD: strona spółki
6.06.2019, 11:39

ERB Podpisanie znaczącej Umowy przez Erbud S.A. o wartości 45,4 mln zł brutto. Umowa dotyczy zamówienia: "Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie"

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 06 czerwca 2019r. podpisał znaczącą Umowę na roboty budowlane na niżej określonych warunkach:
LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU 1 Data zawarcia kontraktu 06.06.2019r. 2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) "Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin," 3 Wartość kontraktu 45 414 060,00zł brutto, 36 922 000,00zł netto 4 Przedmiot kontraktu "Nazwa zamówienia: ""Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie"". Zakres prac obejmuje: modernizację systemu ogrzewania, docieplenie stropodachów i dachów, modernizację systemu przygotowania ciepłej wody, modernizację instalacji oświetleniowej, docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych, stropów zewnętrznych, wymianę części okien i drzwi, elementy zagospodarowania terenu. W ramach projektu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna." 5 Miejsce wykonywania kontraktu "ul. Dr. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin," 6 Terminy realizacji do 06.09.2021r. 7 Warunki płatności "a) forma i termin płatności faktur: przelew, do 45 dni b) wynagrodzenie kosztorysowe c) fakturowanie kwartalne " 8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 2.270.703,00 zł, 06.06.2019 r. - 06.10.2021 r. 9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 681.210,90 zł, 07.10.2021 r. - 22.10.2026 r. 10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) "a) termin gwarancji na wbudowane urządzenia – zgodnie z udzieloną gwarancją przez ich producenta, nie krótszą niż 36 miesięcy, b) termin gwarancji na ślusarkę aluminiową i stalową – 10 lat, c) termin gwarancji na roboty budowlane - 60 m-cy d) termin gwarancji na elewację - 6 lat e) termin gwarancji na roboty izolacyjne dachu wraz z pokryciem - 10 lat f) termin gwarancji na moduł fotowoltaiczny i inwerter - 20 lat " 11 Kary " 1) za odstąpienie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, 2) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy i/lub opóźnienie w wykonaniu danego etapu ponad termin wynikający z harmonogramu - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto w odniesieniu do jednego lub więcej etapów, który nie został wykonany w tym terminie - za każdy dzień opóźnienia; 3) za opóźnienie w rozpoczęciu robót i/lub opóźnienie w rozpoczęciu robót danego etapu ponad termin wynikający z harmonogramu - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto w odniesieniu do jednego lub więcej etapów, który nie został rozpoczęty w tym terminie - za każdy dzień opóźnienia; 4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze „etapowym” - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za całość robót w zakresie danego etapu, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 5) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub w trakcie okresu gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto w zakresie danego etapu za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 6) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 4 lub ust. 9, w stosunku do terminów tam wskazanych - w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia; 7) w przypadku niestawienia się kierownika budowy, bądź kierowników robót na wezwanie Zamawiającego w przeciągu 4 godzin - w wysokości 200 zł za każdy przypadek; 8) w przypadku opóźnienia w złożeniu polisy OC – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 9) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia; 10) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia; 11) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia; 12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia; 13) za niedostarczenie na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub oświadczeń potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy należnego wynagrodzenia - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia. " 12 Uwagi - BUdowę realizuje Odddziął Rzeszów

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-06-06
ERB Podpisanie znaczącej Umowy przez Erbud S.A. o wartości 45,4 mln zł brutto. Umowa dotyczy zamówienia: "Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie"
11,95
-5,44
2019-05-30
ERB Wykonanie przez Spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) Erbud Operations Sp. z o.o. prac termomodernizacyjnych na budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (w formule "projektuj i buduj") za kwotę 41,8 mln brutto PLN
12,65
-1,19
2019-05-30
ERB Pozew wzajemny Platinum Resort Sp. z o.o.
12,65
-0,40
2019-05-24
ERB Wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2019 roku, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym oraz w ogólnej liczbie głosów.
12,60
+0,79
2019-05-24
ERB Treści podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 24 maja 2019 roku.
12,60
+0,79
2019-05-23
ERB Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 24,76 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Żukowice.
12,80
-1,17
2019-05-21
ERB Spełnienie się warunków zawieszających istotnej umowy na roboty budowlane z dnia 12.06.2018 roku dotyczącej opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo – Zachód o mocy 118,25 MW.
12,80
0,00
2019-05-21
ERB Spełnienie się warunków zawieszających istotnej umowy na roboty budowlane z dnia 12.06.2018 roku dotyczącej opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo – Wschód o mocy 101,25 MW.
12,80
0,00
2019-05-20
ERB Podpisanie Aneksu nr 4 do znaczącej Umowy warunkowej o roboty budowlane - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową przy ul. Chmielewskiego 23 w Szczecinie - Etap I -na działkach nr ewid. 3/8, 3/10 obręb 1058 wraz z niezbędną do eksploatacji tego budynku infrastrukturą nadziemna i podziemną, zagospodarowaniem terenu oraz murami oporowymi w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.
12,65
+1,19
2019-05-15
ERB Podpisanie znaczących umów na roboty budowlane o wartości 14.803 tys. EUR (63. 842 tys. zł) na realizację budowa kompleksu dla seniorów Neue Jülicher Straße 52, 52353 Düren, przez spółkę zależną od ERBUD S.A. – GWI GmbH.
12,25
0,00