Notowania

FASTFIN: strona spółki
12.06.2019, 16:07

FFI Otrzymanie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 roku wpłynęło do siedziby Emitenta oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli sporządzone przez spółkę Tarinvest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Tarinvest”) – obligatariusza obligacji serii T Spółki.
Zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia Tarinvest, działając na podstawie art. 88, w związku z art. 86 i art. 84 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oświadczył, że uchyla się od skutków prawnych oświadczenia woli w zakresie: - przelewu na rzecz Emitenta wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 49.284.300,12 zł przysługującej Tarinvest wobec 5.500 dłużników, wynikających z zaciągniętych i niespłaconych kredytów i pożyczek, zawartego w umowie przelewu wierzytelności z dnia 26 marca 2018 roku; oraz - przyjęcia propozycji nabycia 3.110 obligacji serii T Emitenta z dnia 26 marca 2018 roku. Zarząd Emitenta analizuje obecnie treść oświadczenia otrzymanego od obligatariusza i niezwłocznie przedstawi swoje stanowisko w formie odrębnego raportu bieżącego.

Inne komunikaty