Notowania

NOVITA: strona spółki
12.06.2019, 18:49

NVT Uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 12 czerwca 2019 roku

Zarząd „NOVITA” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie"), które odbyło się w dniu 12 czerwca 2019 roku.
Podjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano ważnie głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", stanowią załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dokumenty będące przedmiotem głosowania nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 zostały opublikowane w formie raportów okresowych w dniu 12 kwietnia 2019 roku. Zarząd Spółki informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia, odstąpiono od przewidzianego w porządku obrad wyboru komisji skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbyło się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Załączniki

Inne komunikaty