Notowania

PLAYWAY: strona spółki
16.06.2019, 23:43

PLW Korekta i uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok

Zarząd PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dokumentację przekazaną wraz ze skonsolidowanym raportem rocznym Grupy Kapitałowej Emitenta z dnia 26 kwietnia 2019 r., tj.:
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, 2) oświadczenie Zarządu zawierające informację, o której mowa w § 71 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie), 3) oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego - w wersji uwzględniającej dokonaną w dniu 15 czerwca 2019 roku korektę. Jednocześnie Zarząd informuje, iż dokonane zmiany polegały na: 1) uzupełnieniu w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej PlayWay S.A za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.: a) pkt 26 ww. Sprawozdania pn.: Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom w zakresie wynikającym z § 71 ust. 4 w zw. z § 70 ust. 7 pkt 11 Rozporządzenia, tj. dodano informacje na temat kapitałów własnych oraz wartości środków pieniężnych; b) pkt. 17 ww. Sprawozdania pn.: Rynki zbytu w zakresie wynikającym z § 71 ust. 4 w zw. z 70 ust. 7 pkt 2 Rozporządzenia, tj. wymieniono istotnych klientów Grupy oraz wskazano, że żaden z dostawców Grupy, który świadczył na jej rzecz usługi, nie osiągnął obrotu powyżej 10% wartości sprzedaży; c) pkt 32 ww. Sprawozdania informacje nt. wynagrodzeń w zakresie wynikającym z § 71 ust. 4 w zw. z § 70 ust. 7 pkt. 17 Rozporządzenia, tj. wskazano szczegółowe informacje na temat otrzymywanych przez członków organów wynagrodzeń i innych korzyści; d) w rozdziale III Sprawozdania – Oświadczenie o stosowaniu Ładu korporacyjnego oraz w oddzielnym oświadczeniu o stosowaniu Ładu korporacyjnego - informacje nt. składu osobowego i zmian, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów w zakresie wynikającym z § 71 ust. 5 w zw. z § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l Rozporządzenia; 2) dodaniu w oświadczeniu Zarządu w zakresie wynikającym z § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia informacji o tym, że Emitent spełnia przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji oraz że Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską. Zarząd wyjaśnia, iż korektą dokonano jedynie powyżej opisanych zmian i uzupełnień, tym samym wszelkie inne informacje przekazane w raporcie podanym do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2019 roku, w tym przede wszystkim treść sprawozdania finansowego za rok 2018 pozostają niezmienione i prawdziwe. Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia

Załączniki

Inne komunikaty