Notowania

NCT Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Emitenta informuje, iż Rada Nadzorcza North Coast S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta, pozytywnie zaopiniowała przedłożenie do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie North Coast S.A. przeznaczenia na dywidendę części kapitału zapasowego utworzonego z wyniku finansowego Spółki z lat ubiegłych w kwocie 640.000,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych), co daje 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję Spółki.
Rada Nadzorcza North Coast S.A. przychyliła się do wniosku Zarządu Emitenta ustalającego termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 25 września 2019 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 29 listopada 2019 r.

Inne komunikaty