Notowania

PKPCARGO: strona spółki
19.06.2019, 17:33

PKP Porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, “PKP CARGO”) informuje o zawarciu w dniu 19 czerwca 2019 r. porozumienia pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Centralę i Zakłady PKP CARGO S.A. („Porozumienie”), („Strony”).
Na mocy Porozumienia, Strony postanowiły, że z dniem 1 sierpnia 2019 r. wdrożona zostanie podwyżka wynagrodzeń. Spółka oszacowała, że do końca 2019 r. koszt podwyżki wyniesie około 45,0 mln zł. Strony rekomendują wprowadzenie podwyżek wynagrodzenia w Spółkach Grupy PKP CARGO na zasadach analogicznych jak w Porozumieniu, o ile będzie to uzasadnione sytuacją ekonomiczną Spółek z Grupy PKP CARGO. Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty