Notowania

ENTER: strona spółki
25.06.2019, 15:50

ENT Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z wygaśnięciem w dniu 24 czerwca 2019 roku mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2019 roku („ZWZ”) podjęło uchwały w sprawie powołania następujących członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji:
1. Panią Ewę Kubrak, 2. Pana Piotra Przedwojewskiego, 3. Pana Pawła Brukszo, 4. Panią Patrycję Koźbiał, 5. Panią Joannę Braulińską – Wójcik, 6. Pana Dariusza Górskiego, 7. Pana Krzysztofa Kaczmarczyk. Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki Spółka przekazuje w załączeniu. Spółka wskazuje, że Pani Ewa Kubrak, Pan Piotr Przedwojewski, Pan Paweł Brukszo, Pani Patrycja Koźbiał oraz Pani Joanna Braulińska – Wójcik wchodzili w skład Rady Nadzorczej ubiegłej wspólnej kadencji. Za wyjątkiem Pani Ewy Kubrak, powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, iż spełniają kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym w szczególności kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu. Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. § 5 pkt 5 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty