Notowania

ENTER: strona spółki
25.06.2019, 15:57

ENT Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enter Air S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.

Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) zwołane na dzień i zakończone w dniu 24 czerwca 2019 roku.
Spółka informuje, że Zgromadzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad zawartym w ogłoszeniu opublikowanym przez Zarząd na stronie www Spółki i następnie uzupełnione wnioskiem akcjonariusza, o którym Spółka informowała w dniu 4 czerwca 2019 r. raportem bieżącym nr 7/2019 r. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Nie odstąpiono od innych punktów porządku obrad oraz nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 6) i 7) oraz 9)Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty