Notowania

PKPCARGO: strona spółki
26.06.2019, 19:14

PKP Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r.

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”) podjęło decyzję w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2018 rok w kwocie 67.180.375,50 zł, co stanowi 1,50 zł na jedną akcję.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż ZWZ ustaliło dzień 3 lipca 2019 r. jako dzień dywidendy oraz dzień 10 lipca 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy. W dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje w liczbie 44 786 917. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty