Notowania

WAWEL: strona spółki
27.06.2019, 14:43

WWL Uchwała w sprawie dywidendy

Zarząd Wawel S.A. informuje, że dnia 27 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 37.493.875,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć), co stanowi 25,00 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 1.499.755 akcji Emitenta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż: - dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.07.2018 r., - termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.07.2018 r.

Inne komunikaty