Notowania

KPI Informacja o wygraniu konkursu na windykację zewnętrzną dla wiodącego podmiotu z branży paliwowo-energetycznej

Zarząd Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 03 lipca 2019 r. otrzymał informację od wiodącego polskiego podmiotu z branży paliwowo-energetycznej, o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie przez Emitenta na rzecz ww. podmiotu działań windykacyjnych mających na celu odzyskiwanie należności od kontrahentów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na każdym etapie postępowania (etap przedsądowy, sądowy, egzekucyjny, jak również po zakończonych bezskutecznie postępowaniach egzekucyjnych). Konkurs obejmował swoim zakresem również wykonywanie usług wyceny portfeli wierzytelności lub pojedynczych wierzytelności.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji, gdyż w związku z wyłonieniem oferty Spółki jako najkorzystniejszej, Emitent spodziewa się kontynuacji współpracy oraz ogólnego wzrostu przychodów, co dodatkowo może wpłynąć na wycenę instrumentów finansowych Emitenta. O fakcie podpisania umowy Zarząd poinformuje odrębnym komunikatem.

Inne komunikaty