Notowania

PASSUS: strona spółki
5.07.2019, 12:18

PAS Informacja o otrzymaniu znaczącego zamówienia

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”; „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zamówieniu od wiodącej firmy z branży paliwowo energetycznej obejmującym wymianę technologiczną, wdrożenie i wsparcie Producenta sprzętu dla systemu akceleracji sieci.
Dostawa i wdrożenie rozwiązania nastąpią w ciągu 3 tygodni od daty złożenia zamówienia, a okres świadczonego wsparcia Producenta wyniesie łącznie 36 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 0,2% ceny netto za każdy dzień opóźnienia, a całkowita wysokość kar umownych za nieterminową lub niepełną dostawę nie może przekroczyć kwoty 20% wartości (ceny) netto Towaru dostarczonego z opóźnieniem. Wartość zamówienia wynosi równowartość kwoty 745 558 USD netto przeliczonej wg. kursu NBP na dzień wystawienia FV, płatność całej kwoty za sprzęt, wdrożenie i wsparcie Producenta nastąpi po zakończeniu wdrożenia.

Inne komunikaty