Notowania

ATP Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020.

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd ATLANTA POLAND S.A. przekazuje informację o terminach przekazywania raportów okresowych w bieżącym roku obrotowym Spółki, trwającym od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.:
- raport roczny (SA-R) za rok obrotowy 2018/2019 – 31 października 2019 r. - raport kwartalny (SA-Q) za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 – 29 listopada 2019 r. - raport półroczny (SA-P) za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 – 31 marca 2020 r. - raport kwartalny (SA-Q) za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 – 1 czerwca 2020 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2018/2019 oraz za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Inne komunikaty