Notowania

MMA Zawarcie umów kredytowych z dnia 11.07.2019r.

Zarząd „Małkowski-Martech” S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 11 lipca 2019 roku zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP, Bank) umowy kredytowe na:
1. Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3 mln zł. 2. Kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego na podstawie, której Bank udzieli Emitentowi limitu kredytowego w maksymalnej wysokości 3 mln zł do wykorzystania w ramach trzech sublimitów kredytowych w formach: - kredytu obrotowego odnawialnego do maksymalnej wysokości 1,5 mln zł, - kredytów obrotowych nieodnawialnego do wysokości 0,48 mln zł na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności, - gwarancji bankowych do wysokości 1,02 mln zł. Umowy kredytowe zostały udostępnione na okres do dnia 10 lipca 2021 roku. Oprocentowanie kredytów zostało ustalone na podstawie stawki WIBOR 3M powiększony o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytów stanowić będą w zakresie: 1. Kredytu w rachunku bieżącym: gwarancja w kwocie 1,6 mln zł w udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), weksel in blanco, umowne prawo potrącenia wierzytelności, 2. Kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego: hipoteka umowna do kwoty 4,5 mln zł ustanowiona na należącej do Emitenta nieruchomości zlokalizowanej w Konarskich, cesja praw z polis ubezpieczeniowej dotyczących powyższych aktywów; weksel własny in blanco, umowne prawo potrącenia wierzytelności, oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. Pozostałe warunki umów, w tym dotyczące opłat prowizyjnych, możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowy kredytowe zawierają klauzulę nierekomendowania zgromadzeniu wspólników wypłaty z zysku Spółki, bez uprzedniego poinformowania i uzyskania stosownego stanowiska PKO BP. Pierwsze uruchomienie środków z umów kredytowych nastąpi z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zadłużenia z tytułu kredytu odnawialnego i kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi przez mBank S.A.. Zarząd Emitenta uznaje, iż zawarcie przedmiotowych umów jest istotne dla Spółki ze względu na zapewnienie źródeł finansowania na dynamiczny rozwoju Emitenta wynikający z rosnącej skali zamówień, a co za tym idzie generowane przychody ze sprzedaży.

Inne komunikaty