Notowania

PEKABEX: strona spółki
11.07.2019, 19:58

PBX Zawarcie transakcji zamiany stopy procentowej (IRS)

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Kokoszki Prefabrykacja S.A. ("Spółka") zawarła z Bankiem BNP Paribas Bank Polska SA (dalej "Bank") transakcję zamiany stopy procentowej Interest Rate Swap (IRS) polegającą na zabezpieczeniu stałej stopy procentowej kredytu nieodnawialnego udzielonego przez Bank Spółce, o którego udzieleniu Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2019 w dniu 14 marca 2019 r. (dalej "Kredyt").
Przedmiotem transakcji jest zamiana zmiennej stopy procentowej Kredytu na stała stopę procentową w wysokości 1,98% rocznie. Stała stopa procentowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 7 września 2020 r. do dnia 14 marca 2029 r. Transakcja została zawarta na całą kwotę Kredytu, która będzie pozostawała do spłaty na dzień 7 września 2019 r. tj. na kwotę 44.860.195,00 PLN. Zawarcie transakcji IRS miało na celu zabezpieczenie Spółki przed wzrostem wysokości przyszłych płatności odsetkowych, do którego mogło dojść w wyniku podniesienia stóp procentowych. Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że kwota, której dotyczy przedmiot transakcji przekracza 10% skonsolidowanych kapitałów Emitenta.

Inne komunikaty