Notowania

DECORA: strona spółki
12.07.2019, 13:50

DCR Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Decora S.A. na dzień 5 września 2019.

Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej działając na podstawie Art. 399 § 1
w związku z Art. 402(1) Kodeksu Spółek handlowych (KSH) zwołuje na dzień 5 września 2019 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A. przy ulicy Prądzyńskiego 24a. Pełną treść ogłoszenia zawierającą niezbędne informacje określone przepisami KSH prezentujemy w załączeniu. Podstawa prawna: §19 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

Załączniki

Inne komunikaty