Notowania

IVE Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

Zarząd INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 19 lipca 2019 roku Emitent otrzymał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . W postępowaniu organizowanym w trybie e-aukcji przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z siedzibą w Katowicach, zarządzające Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, na wybór wykonawcy zadania pn.: "Wykonanie pełnego zakresu remediacji terenu byłej powojskowej bazy paliw" oferta Emitenta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wartość netto złożonej przez Emitenta oferty na opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie robót budowlanych dla powyższego zadania wynosi 5 769 500,89 zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana niezwłocznie, o czym Emitent poinformuje w kolejnym raporcie.

Inne komunikaty