Notowania

SIMPLE: strona spółki
19.07.2019, 16:01

SME Zawarcie umowy na realizację projektu informatycznego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/ 2019 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Zamawiający), Zarząd SIMPLE S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 19 lipca 2019 r. Spółka zawarła z Zamawiającym umowę na realizację ww. projektu [Umowa].
Przedmiotem Umowy jest dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP. Za wykonanie przedmiotu Umowy Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości ok. 5,53 mln zł brutto. Termin zakończenia wdrożenia ustalono do października 2021 r. Okres gwarancji na oprogramowanie systemu wynosi 12 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia. Jednocześnie usługa utrzymania świadczona będzie przez okres 120 miesięcy od daty zakończenia okresu gwarancji. W Umowie przewidziano postanowienia dotyczące kar umownych m.in. z tytułu dziennej zwłoki Spółki w wykonaniu przedmiotu Umowy [w wysokości od 0,02% do 0,1% wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki], wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem wskazanych w Umowie dwóch przesłanek w wysokości 0,5 mln zł w każdym takim przypadku, czy też innych wskazanych przypadkach naruszenia Umowy skutkujących nałożeniem przez Zamawiającego indywidualnych kar w kwotach od 0,5 tys. zł do 100 tys. zł. Umowa nie przewiduje limitów kar jakie mogą zostać naliczone z różnych tytułów. Niezależnie od zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w pełnej wysokości poniesionej szkody. Z wyłączeniem kar umownych łączna wysokość odpowiedzialności stron wynikających z Umowy jest ograniczona do rzeczywistej szkody nie więcej jednak niż jednokrotności wynagrodzenia netto w przypadku odpowiedzialności Zamawiającego oraz trzykrotności wynagrodzenia netto w przypadku odpowiedzialności Emitenta. Zgodnie z postanowieniami Umowy dochodzenie wobec drugiej strony naprawienia szkody w postaci utraconych korzyści jest wyłączone. Pozostałe warunki realizacji Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od niej czy też jej zabezpieczenia, nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu współpracy.

Inne komunikaty