Notowania

ATREM: strona spółki
25.07.2019, 13:21

ATR Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Atrem S.A. informuje, że w dniu 25 lipca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Sławomira Winieckiego.
Uchwała dotycząca powołania Członka Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia. Poniżej przedstawiamy życiorys Pana Sławomira Winieckiego: Pan Sławomir Winiecki Studiował na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy (2003 r.) na kierunku Zarządzanie i Marketing w Organizacjach Gospodarczych. W latach 1994-1997 pracował przy projektach budownictwa przemysłowego w Przedsiębiorstwie Modernizacyjno – Budowlanym TECHMA-BUD sp. z o.o. w Bydgoszczy. Następnie nadzorował oraz koordynował projekty w BUD-STAL S.A. (1997-1998), był Kierownikiem Projektu w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budowlanym INVEST-PARK sp. z o.o. oraz Dyrektorem Działu Zarządzania Inwestycjami w Przedsiębiorstwie Budowlanym w Bydgoszczy (2002 – 2004 r.). W latach 2000-2002 prowadził własną działalność gospodarczą w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowo–handlowo–usługowych oraz biurowych. Od czerwca 2004 r. do maja 2013 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w spółce CDI Konsultanci Budowlani sp. z o.o. w Bydgoszczy (dawniej: Euroinwest CDI sp. z o.o.). W okresie od września 2008 r. do kwietnia 2011 r. był Członkiem Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. W okresie od 29.11.2016 r. do 11.04.2017 r. był Wiceprezesem Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A. Obecnie od 29.06.2017 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A., a od maja 2011 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Sławomir Winiecki: - nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności konkurencyjnej; - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Sławomir Winiecki w treści oświadczenia wskazał, iż pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Projprzem Makrum S.A. i zasiada w Zarządzie spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. Pan Sławomir Winiecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-12
ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na realizację zamówienia pn. „Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów”
1,89
+8,75
2020-01-28
ATR Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
2,00
0,00
2019-12-09
ATR Zmiana funkcji Członka Zarządu Emitenta
1,99
+4,52
2019-12-02
ATR Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta
2,05
0,00
2019-11-29
ATR Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zamiaru sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa tj. Działu Informatyki
2,03
+0,99
2019-11-20
ATR QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,31
0,00
2019-11-20
ATR Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. umowy z Miastem Poznań na realizację zamówienia pt. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”
2,31
0,00
2019-11-14
ATR Zawarcie ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. „Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Górka Duchowna”
2,31
+0,43
2019-11-12
ATR Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 r.
2,30
0,00
2019-11-06
ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miasto Poznań na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.
2,10
+2,38