Notowania

BMX Zawarcie umowy pożyczki z ARP S.A.

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że dn. 26.07.2019r. podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, umowę pożyczki na kwotę 2,5 mln zł na finansowanie działalności bieżącej. Spłata kapitału Pożyczki będzie realizowana w ratach, począwszy od stycznia 2020r.
W latach 2017 – 2018 Spółka zrealizowała wielomilionowe inwestycje w budowę i wyposażenie nowoczesnego Zakładu Produkcyjnego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego, a także poniosła inne nakłady na infrastrukturę, co wiązało się z dużym zaangażowaniem środków własnych Spółki, pomimo kredytów i przyznanych dotacji. Podpisana umowa pożyczki nie zwiększy zaangażowania kredytowego Emitenta, albowiem jak informowano w raporcie za I kw. 2019 r. oraz raporcie nr 6/2019 kwota dotacji 2.763.775,99 zł w ramach działania 1.4 wpłynęła już na konto Spółki i pomniejszyła zaangażowanie kredytowe. Emitent oczekuje jeszcze końcowego rozliczenia dotacji 3.7 w kwocie 1,34 mln zł – przewidywany termin rozliczenia to początek IV kwartału br. – co przełoży się na obniżenie zaangażowania kredytowego.

Inne komunikaty