Notowania

ROPCZYCE: strona spółki
13.08.2019, 18:29

RPC Pozew akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 28/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. – informuje, że przedmiotem pozwu wniesionego przez AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („AGIO”), tj. akcjonariusza Spółki, do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, jest stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. („Pozew” oraz „NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r.”):
1) Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w Spółce; 2) Uchwały nr 5 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych Spółki skierowanego do kadry menedżerskiej Spółki i w sprawie określenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w tym programie. Dodatkowo, AGIO domaga się w Pozwie udzielenia zabezpieczenia dochodzonych roszczeń poprzez nakazanie Spółce niewykonywania ww. uchwał NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. Do chwili obecnej, wedle najlepszej wiedzy Spółki, przedmiotowy wniosek nie został rozstrzygnięty. Zarząd Spółki wskazuje, iż nie uznaje roszczeń zgłoszonych w Pozwie za zasadne oraz podejmie odpowiednie działania prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty