Notowania

INF Powołanie Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza INTERFEERIE S.A. na posiedzeniu w dniu dzisiejszym (tj. 21 sierpnia 2019 r.) w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, wszczętego i przeprowadzonego na podstawie Uchwały Nr 47/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 lipca 2019 r., z dniem 21 sierpnia 2019 r. powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Panu Łukaszowi Ciołkowi, powołanemu w skład Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy IV kadencji z dniem 23 maja 2019 r. i dotychczas pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu (Uchwała Nr 55/2019 Rady Nadzorczej Spółki).
Z dniem 21 sierpnia 2019 r., na okres do dnia powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki w wyniku rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego wszczętego i prowadzonego przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie Uchwały Nr 57/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 sierpnia 2019 r., ustaliła jednoosobowy skład Zarządu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (Uchwała Nr 58/2019 Rady Nadzorczej Spółki). Łukasz Ciołek Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek Finanse i Bankowość, magister (2005). Certyfikat księgowy nr 41766 rejestr Ministerstwa Finansów. Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 2003-2006 - Apteka Wołowska, księgowy, główny księgowy 2004-2006 - Powiatowy Ośrodek Wsparcia ŚDS w Wołowie, księgowy, główny księgowy 2006 -2011 ORBIS S.A., Regionalne Biuro Księgowości, Biuro Zarządu, Wrocław 2011 - 2014 Wings Consulting, samodzielny księgowy 2014- 2016 Wings Hotels, samodzielny księgowy 2010 - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, wykładowca 2012 -2013 - Biuro Projektów Europejskich, prowadzenie szkoleń 2017 – do chwili obecnej Interferie Medical SPA Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu 2016- do chwili obecnej INTERFERIE S.A. - Wiceprezes Zarządu. Powołany Członek Zarządu nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec INTERFERIE S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty