Trwa ładowanie...
bCXwqSJN

Notowania

KVT Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy o korporacyjny kredyt inwestycyjny

Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2019 r. została podpisana umowa o korporacyjny kredyt złotowy z ING Bank Śląski S.A. (Bank). w wysokości 4 mln zł (Umowa).
Kredyt jest przeznaczony refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych w latach 2018 – 2019 mających na celu zwiększenie mocy produkcyjnych i poprawę wydajności produkcji w zakładzie produkcyjnym. Okres wykorzystania kredytu został ustalony do końca grudnia 2019 r. Kredyt zostanie spłacony do końca czerwca 2026 r., a jego spłata będzie następowała w ratach miesięcznych. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększony o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią hipoteka umowna do kwoty ok. 20,9 mln zł ustanowiona na nieruchomości należącej do Emitenta zlokalizowanej w miejscowości Dziadkowskie Folwark, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej do ww. nieruchomości oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Hipoteka o której mowa powyżej jednocześnie zabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytu, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 7/2018 w sprawie umowy kredytu inwestycyjnego oraz umowy kredytu, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2019 w sprawie umowy kredytu inwestycyjnego. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty

bCXwqSKv