Notowania

AIN Zwiększenie i zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2019 roku do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia, od Pana Marcina Majkowskiego, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, odpowiednio o:
- zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zwiększenie udziału powyżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ABS Investment SA. - zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zmniejszenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ABS Investment SA. W załączeniu skan obu zawiadomień z wyłączeniem danych adresowych.

Załączniki

Inne komunikaty