Notowania

JRH Skup akcji własnych

Zarząd JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie, Emitent, Spółka, informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 10.11.2017 roku Regulaminem skupu akcji własnych JR HOLDING S.A., opublikowanym raportem 58/2017 r. z dnia 10.11.2017 r. w wykonaniu uchwały numer 21/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu skupu akcji własnych Repertorium A nr 5547/2017, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.
Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wynosi: - w dniu 16 sierpnia 2019 roku 3 660 trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt sztuk po średniej cenie 0,77 złotych za 1 akcję, - w dniu 19 sierpnia 2019 roku 3 840 trzy tysiące osiemset czterdzieści sztuk po cenie 0,78 złotych za 1 akcję, - w dniu 20 sieprnia 2019 roku 4 030 cztery tysiące trzydzieści sztuk po cenie 0,76 złotych za 1 akcję, - w dniu 21 sierpnia 2019 roku 4 100 cztery tysiące sto sztuk po średniej cenie 0,76 złotych za 1 akcję, - w dniu 22 sierpnia 2019 roku 4 250 cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sztuk po cenie 0,77 złotych za 1 akcję, - w dniu 23 sierpnia 2019 roku 4 250 cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sztuk po cenie 0,70 złotych za 1 akcję, Akcje nabyte stanowią 0,062 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,041 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 567 700 pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sztuk akcji własnych, co stanowi 1,46 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,96 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła 1,22 złotych. Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie WZA do nabycia 7.800.000 słownie: siedmiu milionów ośmiuset tysięcy sztuk, o łącznej wartości nominalnej 780.000 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

Inne komunikaty