Notowania

AFC Zawarcie aneksu do Umowy kredytowej

Zarząd AKCEPT Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka", „Emitent"), działając w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 596/2014 UE w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oświadcza, że w dniu 30.08.2019 Spółka zawarła z Bankiem Aneks nr 13 („Aneks") do umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 28.12.2010 roku ("Umowa kredytowa”) na kwotę maksymalną 2.500.000,00 złotych
Na mocy Aneksu zmianie uległ termin spłaty kredytu, który strony uzgodniły na dzień 30.08.2020 roku. Pozostałe postanowienia Umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom.

Inne komunikaty