Notowania

JRH Skup akcji własnych

Zarząd JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie, Emitent, Spółka, informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Emitenta w dniu 10.11.2017 roku Regulaminem skupu akcji własnych JR HOLDING S.A., opublikowanym raportem 58/2017 r. z dnia 10.11.2017 r. w wykonaniu uchwały numer 21/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia programu skupu akcji własnych Repertorium A nr 5547/2017, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.
Ilość zakupionych akcji na rynku NewConnect wynosi: - w dniu 26 sierpnia 2019 roku 4 550 cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sztuk po cenie 0,73 złotych za 1 akcję, - w dniu 29 sierpnia 2019 roku 8 400 osiem tysięcy czterysta sztuk po cenie 0,71 złotych za 1 akcję, - w dniu 30 sierpnia 2019 roku 8 200 osiem tysięcy dwieście sztuk po cenie 0,71 złotych za 1 akcję, Akcje nabyte stanowią 0,054 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,036 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż w obecnej chwili posiada 588 850 pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sztuk akcji własnych, co stanowi 1,51 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,00 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, średnia cena zakupu wyniosła 1,22 złotych. Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował upoważnienie WZA do nabycia 7.800.000 słownie: siedmiu milionów ośmiuset tysięcy sztuk, o łącznej wartości nominalnej 780.000 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

Inne komunikaty