Notowania

NOVINA: strona spółki
30.08.2019, 18:21

NOV Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C na rynek NewConnect

Zarząd NOVINA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) powiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji Emitenta, tj. 7.110.672 (siedem milionów sto dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji zwyklych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 12 gr (dwanaście groszy) każda akcja.

Inne komunikaty