Notowania

ATREM: strona spółki
4.09.2019, 12:44

ATR Dokonanie odpisu i zawiązanie rezerwy w związku z toczącym się sporem sądowym

Zarząd Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach (dalej zwanej Spółką) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 04 września 2019 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą w związku z naliczeniem w 2016 roku kary umownej dla Konsorcjum w składzie: Techmadex S.A., Atrem S.A. oraz GP Energia sp. o. o.(dalej Konsorcjum) w wysokości 9.767.430,00 zł, przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej GAZ-SYSTEM) którą to karę GAZ-SYSTEM uzasadnił nienależytym wykonaniem przez Konsorcjum zamówienia pn. „Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce“ w ramach realizacji projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym”, Zarząd Spółki postanowił:
- dokonać odpisu aktualizującego wartość wykazywanej w księgach Spółki należności od GAZ-SYSTEM w wysokości 1.058.800,00 PLN z tytułu bezpodstawnie pobranej przez GAZ-SYSTEM gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 100% kwoty należności, - zawiązać rezerwę na kwotę 3.336.200 PLN w związku z nałożoną przez GAZ-SYSTEM karą umowną w wysokości szacowanej straty ATREM S.A. w związku z jej udziałem w Konsorcjum (pomniejszoną o kwotę przypadającą na Spółkę z pobranej przez GAZ-SYSTEM gwarancji). Powyższą decyzję Zarząd Spółki argumentuje m.in. przedłużającym się sporem, wznowieniem toczącego się postępowania sądowego oraz dokonania ponownej analizy stanu prawnego i faktycznego sporu. Jednakże przede wszystkim dogłębnie oszacowano ryzyka przegrania toczących się spraw sądowych z wykorzystaniem także doświadczeń biznesowych i branżowych aktualnego Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Z uwagi na fakt, iż opisane powyżej roszczenie dotyczy zdarzeń, które zostały zapoczątkowane w roku 2016, w oparciu o wnioski wynikające z ponownej analizy stanu prawnego i faktycznego sporu, powyższy odpis i rezerwę należy dokonać poprzez korektę wyniku z lat ubiegłych oraz korekty bilansu otwarcia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że proces zamknięcia sprawozdania finansowego za I półrocze 2019r. nie został zakończony i trwają uzgodnienia z audytorem, a ostateczne ujęcie utworzonego odpisu i rezerwy w sprawozdaniu finansowym może ulec ewentualnej zmianie. Zarząd Spółki podkreśla także, iż dokonanie odpisu aktualizującego jak i zawiązanie rezerwy podyktowane jest wyłącznie celem zapewnienia obiektywnego, uwzględniającego konserwatywną ocenę ryzyka, przedstawienia w sprawozdaniach finansowych Spółki stanu należności i zobowiązań i nie zmienia stanowiska Zarządu Spółki co do pełnej zasadności wnoszonych przez ATREM S.A. w ramach Konsorcjum roszczeń wobec GAZ-SYSTEM i dalszego prowadzenia spraw sądowych. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-12
ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. na realizację zamówienia pn. „Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów”
1,89
+8,75
2020-01-28
ATR Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
2,00
0,00
2019-12-09
ATR Zmiana funkcji Członka Zarządu Emitenta
1,99
+4,52
2019-12-02
ATR Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta
2,05
0,00
2019-11-29
ATR Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zamiaru sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa tj. Działu Informatyki
2,03
+0,99
2019-11-20
ATR QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,31
0,00
2019-11-20
ATR Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. umowy z Miastem Poznań na realizację zamówienia pt. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”
2,31
0,00
2019-11-14
ATR Zawarcie ze spółką ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. „Budowa rozdzielni sieciowej 110 kV Górka Duchowna”
2,31
+0,43
2019-11-12
ATR Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 r.
2,30
0,00
2019-11-06
ATR Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miasto Poznań na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Muzeum Enigmy w Poznaniu”.
2,10
+2,38