Notowania

BPN Zmiana proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na wniosek Akcjonariusza

Zarząd Black Point S.A. informuje o zmianie proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2019 r., o którym spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 13/2019 z dnia 3 września 2019 r. Zmiana została dokonana na wniosek formalny Akcjonariusza: Waffen Investments LTD.
Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowych punktów oznaczonych jako pkt 8 oraz pkt 9 , o treści: - 8 pkt Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki, - 9 pkt Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy. Treść nowych i zmienionych uchwał Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Nowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Załączniki: - Projekt uchwały nr 2/09/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad - Projekt uchwały nr 6/09/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki - Projekt uchwały nr 7/09/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy

Załączniki

Inne komunikaty