Notowania

ONICO: strona spółki
10.09.2019, 22:37

ONC Złożenie przez Emitenta wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

Onico S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2019 oraz raportu bieżącego ESPI nr 34/2019, że Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia.
Emitent wniósł o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do Emitenta, zabezpieczenia majątku Emitenta poprzez zawieszenie trwających postępowań prowadzonych wobec Emitenta oraz poprzez uchylenie dokonanych zajęć rachunków bankowych. Emitent wniósł także o rozpoznanie powyższego wniosku w pierwszej kolejności tj. przed rozpoznaniem wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez Zarząd Spółki do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2019. Emitent wskazał, że podstawą otwarcia postępowania sanacyjnego jest fakt, że Spółka ma zaburzoną płynność finansową, ale w oparciu o posiadane koncesje przez Emitenta oraz spółki zależne od Emitenta z grupy Onico, tj. koncesję OPC na obrót w kraju paliwami ciekłymi, a także koncesje MPC na magazynowanie paliw ciekłych i przeładunek paliw ciekłych (LPG) oraz WPC na wytwarzanie paliw ciekłych (LPG) na terenie morskiego terminalu w Gdyni oraz terminalu w Plancie, Emitent planuje prowadzenie procesu sanacji skutkującej przywróceniem płynności finansowej Emitenta oraz stopniowym poszerzaniem działalności podstawowej.

Inne komunikaty